Home » International Economics and Finance financial economics

International Economics and Finance financial economicsBạn sẽ hiểu các hiện tượng kinh tế và tài chính theo quan điểm quốc tế thông qua các công cụ định lượng và định tính nghiêm ngặt, thuộc một trong hai chuyên ngành. Chuyên ngành Kinh tế: chuyên về hoạt động của các hệ thống kinh tế và hiểu biết các vấn đề kinh tế xã hội (toàn cầu hóa, chính sách kinh tế, v.v.). Chuyên ngành Tài chính: tập trung vào hoạt động của các hệ thống tài chính, ví dụ như thị trường vốn, các trung gian tài chính, các hợp đồng và công cụ tài chính. Để tìm hiểu thêm về chương trình và xem cấu trúc chương trình.

See also  Google Data Analyst Professional Certificate | How to get @Google Career Certificates for FREE financial aid coursera

Table of Contents

See also  3. Financial Intermediaries financial intermediaries

Images related to the topic financial economics

International Economics and Finance

International Economics and Finance

Search related to the topic International Economics and Finance

#International #Economics #Finance
International Economics and Finance
financial economics
See all the latest ways to make money online: See more here
See all the latest ways to make money online: See more here

Leave a Reply

Your email address will not be published.